ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท ซีนิธ คอนซัลติ้ง ซินดิเคท จำกัด กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท ซีนิธ คอนซัลติ้ง ซินดิเคท จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ เพื่อมุ่งเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงาน ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของการพัฒนาองค์กรและการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ขึ้น เพื่อยืนยันความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง