เอกสารปี 2557

แผนการปฏิบัติงาน_KM
แผนปฏิบัติการด้านการจัดความรู้ในองค์กร
รายชื่อ - CoPs - แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ - สายวิชาการ & สายสนับสนุน
สกัดความรู้ 28 เม.ย. 57 - แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ - สายวิชาการ & สายสนับสนุน
รายชื่อ - CoPs - การนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ - สายวิชาการ
สกัดความรู้ 29 เม.ย. 57 - การนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ - สายวิชาการ
รายชื่อ - CoPS - เทคนิคการสอน - สายวิชาการ
สกัดความรู้ 29 เม.ย. 57 - เทคนิคการสอน - สายวิชาการ
รายชื่อ - CoPs - เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน - สายสนับสนุนวิชาการ
สกัดความรู้ 29 เม.ย. 57 - เทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน - สายสนับสนุนวิชาการ
รายชื่อ - CoPs - แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งสู่ AEC - สายสนับสนุนวิชาการ
สกัดความรู้ 29 เม.ย. 57 - แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งสู่ AEC - สายสนับสนุนวิชาการ

บทความที่เกี่ยวข้อง