เอกสารปี 2555

คู่มือการใช้เวปในส่วนของแลกเปลี่ยนความรู้
นโยบาย_KM
แผนการปฏิบัติงาน_KM
แผนปฏิบัติการด้านการจัดความรู้ในองค์กร
โครงการดำเนินการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ของวิทยาลัย_งบประมาณ 2555
สมาชิก CoPs_การนำผลการเสวนาความสำเร็จในการทำงานวิจัย_14 พ.ค. 55
สมาชิก CoPs_การสกัดความรู้การเล่าเรื่อง (Storytelling)_14 พ.ค. 55

สกัดความรู้ 16 พ.ค. 55 จ.ชลบุรี-วิชาการ กลุ่ม 1

สมาชิก CoPs_กลุ่ม 1 สายวิชาการ_เทคนิคการสอน
สกัดความรู้ 16 พ.ค. 55 จ.ชลบุรี-สนับสนุน กลุ่ม 2
สมาชิก CoPs_กลุ่ม 2 สายสนับสนุน_เทคนิคการสอน
สกัดความรู้ 16 พ.ค. 55 จ.ชลบุรี-นักศึกษา กลุ่ม 3
สมาชิก CoPs_กลุ่ม 3 นักศึกษา_การเรียนการสอน.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง