เอกสารปี 2556

แผนการปฏิบัติงาน_KM
แผนปฏิบัติการด้านการจัดความรู้ในองค์กร
กิจกรรมเครือข่าย การประกันคุณภาพการศึกษา
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ KM-LO ให้คุณค่าแก่องค์กร
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารเทคโนโลยีสมัยใหม่
คู่มือการใช้งานเวป ส่วนระบบการจัดการความรุ้
ขออนุมัติโครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาวิทยาลัยการบริหารและจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
CoPs-สายวิชาการ-การนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
CoPs-สายวิชาการ-เทคนิคการสอน
CoPs-สายสนับสนุน-เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประหยัดการใช้พลังงานของวิทยาลัย
CoPs-สายสนับสนุน-แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง