เอกสารปี 2558

แผนการปฏิบัติงาน_KM
แผนปฏิบัติการด้านการจัดความรู้ในองค์กร
นโยบาย_KM
ขออนุมัติโครงการ
ใบเซ็นชื่อบุคลากรสายวิชาการ
ใบเซ็นชื่อบุคลากรสายสนับสนุน
สรุปงานสายวิชาการ
สรุปงานสายสนับสนุน

บทความที่เกี่ยวข้อง