พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปรการศึกษา 2559

พิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 16 สิงหาคม 2559

บทความที่เกี่ยวข้อง