ประกาศ รับสมัครโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ

ในปีการศึกษาใหม่นี้ (พ.ศ.2559) คณะการบริหารและจัดการ

มีโครงการที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

ซึ่งมีรายวิชาทุกวิชาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรที่เป็นภาษไทย

โครงการนี้คณะฯไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติที่เป็นภาษาไทย

เพียงแต่ผู้ประสงค์จะเรียนในโครงการที่เป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชาดังกล่าวจะต้องแจ้งความจำนงที่จะขอเข้าเรียน

เพื่อจะคัดเลือกเข้าโครงการดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการประกาศ หรือแจ้งว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว

2. ให้นักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในโครงการดังกล่าวยื่นความจำนงตามแบบฟอร์มที่กำหนด

    ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2559

3. ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ : กรอกข้อมูลในใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่ง

ทาง FAX : 02-3298461 หรือที่ e-mail : kprabieb@gmail.com 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่คณะฯ

โทรศัพท์ 02-3298459-60 (คุณระเบียบ  พรหมวิหาร)

 

**ดาวน์โหลดใบสมัคร**

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง