ประกาศเรื่อง สมุดความประพฤตินักศึกษา

เพื่อให้นักศึกษาของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประพฤติที่ดี ไม่ประพฤติตนผิดข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา และรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของสถาบันฯ ทางวิทยาลัยฯจึงเห็นชอบจัดทำสมุดบัทึกนักศึกษา และกำหนดแนวทางการพิจารณา และให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ที่แนบไว้ให้

  ดาวโหลดน์เอกสาร

บทความที่เกี่ยวข้อง