สาขาบริหารธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

การยอมรับผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มออแกนิกส์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อโคแปรรูปของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเลี้ยงปลาทับทิมร่วมกับกุ้งขาวในระบบปิด ในเขตอำเภอหนองเสือ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนมควายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปของบุคคลทั่วไปที่เลี้ยง
การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลิตกล้าปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ที่ผ่านการรับรองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารจานด่วนประเภทพิซซ่าตราพิซซ่าฮัทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางสมุนไพรประเภทครีมบำรุงผิวหน้าของผู้หญิงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกยี่ห้อ มาบุญครอง พลัส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ธุรกิจไม้ประดับ เขตคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยเครื่องมือการจัดการโซ่อุปทาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคในสังคมออนไลน์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ใน 17 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทย
การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ และส่วนแบ่งตลาดของลำไยในตลาดฮ่องกง

 

 

 

หมายเหตุ บทคัดย่อ   โปสเตอร์