หลักสูตรนานาชาติ-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตบริหาร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้นักบริหารจำเป็นต้องมีทั้งทฤษฎีและประสบการณ์ในเรื่องบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก และเป็นการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน

ในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวมีแนวคิดในการผสมผสาน สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ และการจัดการเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยังขาดบุคลากรในด้านนี้ รวมถึงให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรม และให้สามารถปฏิบัติงานในระดับบริหารขององค์การและสถานประกอบการได้ รวมทั้งจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ในการผลิตบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มุ่งเน้นทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ  : ปร.ด. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรืออาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 63 หน่วยกิต

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

63

หน่วยกิต

หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

2

หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

3

หน่วยกิต

หมวดวิชาทดสอบความรู้

0

หน่วยกิต

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 63 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ

18

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

9

หน่วยกิต

หมวดวิชาสัมมนา (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

2

หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

2

หน่วยกิต

หมวดวิชาทดสอบความรู้ (เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต)

2

หน่วยกิต

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

36

หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แบบ 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
14118601

ดุษฎีนิพนธ์ 1

3 (0 - 9 - 5)
14118102

การวิจัยเชิงปริมาณ 1 (ไม่นับหน่วยกิต)

3 (2 - 2 - 5)
 
รวม

3 (0 - 9 - 5)
     

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

14118602

ดุษฎีนิพนธ์ 2

12 (0 - 36 - 18)
14118104

การจัดการเชิงปฏิบัติการขั้นสูง (ไม่นับหน่วยกิต)

3 (2 - 2 - 5)
14118302

การศึกษาดูงาน การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศและการจัดสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)

1 (0 - 2 - 1)
 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
14118603

ดุษฎีนิพนธ์ 3

12 (0 - 36 - 18)
14118301

การศึกษาดูงาน การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ในต่างประเทศและการจัดสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)

1 (0 - 2 - 1)
 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
14118604

ดุษฎีนิพนธ์ 4

12 (0 - 36 - 18)
99141182

การสอบวัดคุณสมบัติขั้นดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

0 (0 - 0 - 0)

 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
14118605

ดุษฎีนิพนธ์ 5

12 (0 - 36 - 18)
 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
14118606

ดุษฎีนิพนธ์ 6

12 (0 - 36 - 18)
 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

แบบ 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
14118101

ปรัชญาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง

3 (2 - 2 - 5)
14118104

การจัดการเชิงปฏิบัติการขั้นสูง

3 (2 - 2 - 5)
14118105

การตลาดอุตสาหกรรมขั้นสูง

3 (2 - 2 - 5)
14118106

การวิเคราะห์องค์การและการจัดการร่วมสมัย

3 (2 - 2 - 5)
 
รวม

12 (8- 8 - 20)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
14118102

การวิจัยเชิงปริมาณ 1

3 (2 - 2 - 5)
141182XX

วิชาเลือก

3 (2 - 2 - 5)
141182XX

วิชาเลือก

3 (2 - 2 - 5)
     
 
รวม

9(6 - 6 - 15)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
14118103

การวิจัยเชิงปริมาณ 2

3 (2 - 2 - 5)
141182XX

วิชาเลือก

3 (2 - 2 - 5)
14118302

การศึกษาดูงาน การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ในประเทศและการจัดสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)

1 (0 - 2 - 1)
14118301

การศึกษาดูงาน การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ในต่างประเทศและการจัดสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)

1 (0 - 2 - 1)
 
รวม

6 (4 - 4 - 10)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
14118607

ดุษฎีนิพนธ์ I

12 (0 - 36 - 18)
99141182

การสอบวัดคุณสมบัติขั้นดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

0 (0 - 0 - 0)

 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
14118608

ดุษฎีนิพนธ์ 2

12 (0 - 36 - 18)
 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
14118609

ดุษฎีนิพนธ์ 3

12 (0 - 36 - 18)
 
รวม

12 (0 - 36 - 18)

บทความที่เกี่ยวข้อง