ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ประกาศ  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ  
คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT  ประจำปีการศึกษา 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง